บทบาท-หน้าที่  บุคลากร กพอ.  ค่านิยมองค์กร  สคร. 10 
แบบฟอร์มประกอบการดำเนินงานต่างๆ
เอกสาร คู่มือประกอบการดำเนินงาน
กฎหมาย / พรบ. / ระเบียบ / ข้อบังคับ
กลับสู่หน้าเว็บแรกของกลุ่มพัฒนาองค์กร
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ปี 2546
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
01. เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2550
02. ชุดเครื่องมือการพัฒนาองค์กร(ชุด ลักษณะสำคัญขององค์กร)
03. ชุดเครื่องมือการพัฒนาองค์กร(หมวดที่ 1 การนำองค์กร)
04. ชุดเครื่องมือการพัฒนาองค์กร(หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์)
05. ชุดเครื่องมือการพัฒนาองค์กร(หมวดที่ 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
06. ชุดเครื่องมือการพัฒนาองค์กร(หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้)
07. ชุดเครื่องมือการพัฒนาองค์กร(หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล)
08. ชุดเครื่องมือการพัฒนาองค์กร(หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ)
09. ชุดเครื่องมือการพัฒนาองค์กร(หมวดที่ 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ)
คู่มือการปรับปรุงองค์กร(ก.พ.ร.)
01. การบริหารราชการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
02. การวิเคราะห์ผลกระทบ (ผลดีและผลเสีย)
03. การจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
04. การบริหารราชการแบบบูรณาการ
05. การบริหารความรู้
06. แผนนิติบัญญัติ
07. แนวทางการรายงานผลการปฏิบัติราชการ
08. การจัดทำบัญชีต้นทุน
09. การประเมินความคุ้มค่า
10. แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างสมัยใหม่
11. การประกาศขั้นตอนแผนภูมิการปฏิบัติงาน
12. การสั่งราชการ
13. ศูนย์บริการร่วม
14. การทบทวนภารกิจและการสอบทานกำลังคน
15. รูปแบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
16. แนวทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
17. การวิเคราะห์และการบริหารความเสี่ยง
18. การเพิ่มผลผลิต
19. การบริหารคุณภาพโดยรวม
20. การบริหารการเปลี่ยนแปลง
แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาบุคลากร 2557 - 2561
แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาบุคลากร 2557 - 2561(ฉบับปรับปรุง)
กลุ่มพัฒนาองค์กร   
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่   
447 ถนนลำพูน ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 50000   
โทรศัพท์ 0 - 5314 - 0772 โทรสาร 0 - 5314 - 0774