เอกสาร คู่มือ แบบฟอร์ม สื่อประชาสัมพันธ์
โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดเชียงใหม่
| หน้าแรก สคร.๑๐ |
แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ"ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค"
สื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็ก
คู่มือการประเมินการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็ก
คู่มือการประเมินศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค
การลงบันทึกแบบคัดกรอง
โครงการ"ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค" (วัฒนา โยธาใหญ่)
แบบบันทึกกิจกรรมประจำวัน
แบบบันทึกคัดกรองอาการ
แบบบันทึกประวัติการได้รับวัคซีน
แบบบันทึกปัญหาสุขภาพและการดูแลป้องกัน
"ล้างมือ"
สกู๊ป "ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค"
สกู๊ป "ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค" แบบ ๒
สปอต "ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค" (หญิง) แบบ ๑
สปอต "ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค" (ชาย) แบบ ๑
สปอต "ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค" (หญิง) แบบ ๒
สปอต "ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค" (ชาย) แบบ ๒
กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข
DISEASE CONTROL OPERATIONS & PUBLIC HEALTH EMERGENCY RESPONSE SECTION

Office of 10th. Disease Prevention & Control
447 Lamphun Rd. Watgeth sub-district, Muang, Chiangmai, THAILAND 50000.
Ph: 053-140772,140774-6 Fax: 053-140773 Copyright© All Rights Reserved. 2011

Wisuit jaijagcome