แบบฟอร์มต่าง ๆ

แบบฟอร์มงานการเจ้าหน้าที่

แบบฟอร์มใบลา

ทะเบียนคุมใบลา
ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร
ใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
ใบลาพักผ่อน

ใบลาอุปสมบท
หนังสือแสดงการพระราชทานฯ
รายงานการศึกษาระหว่างอุปสมบท
ใบลาประกอบพิธีฮัจย์
ใบลาไปศึกษา อบรม
ใบแสดงความจำนงของลาศึกษา
ใบลาศึกษา (ศน.1)
สัญญาลาศึกษา (ศน.2)
สัญญาค้ำประกัน (ศน.3)
ใบลาไปปฏิบัติงานองค์การระหว่างประเทศ
รายงานผลการปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
ใบลาติดตามคู่สมรส
ใบลาไปฟื้นฟูอาชีพ
ใบขอยกเลิกวันลา
รายงานวันลาประจำเดือน
รายงานวันลาประจำปี
เอกสารบรรยาย ระเบียบการลา 26 มิ.ย. 55
คู่มือการลาข้าราชการ

หนังสือขอลาออกจากราชการ
แบบขอบรรจุกลับเข้ารับราชการ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุมัติตัวบุคคล (ชี้ตัวตามว.10) และแบบฟอร์มประกอบ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอย้าย/โอนและแบบฟอร์มประกอบ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาไปต่างประเทศโดยใช้วันลาพักผ่อนหรือลากิจ และแบบฟอร์มประกอบ

บบฟอร์มการขอถ่ายสำเนา ก.พ.
แบบขอนับระยะเวลาเกื้อกูล
แบบรายการประกอบคำขอประเมินบุคคล(ว.10)
แบบคำขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดและระเบียบฯ
บันทึกขอหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน/รับรองเงินเดือน
แบบประเมินลูกจ้างกระทรวงการคลัง
แบบขอบรรจุกลับ

แบบฟอร์มแลกเปลี่ยนเวร
แบบฟอร์มประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาการ
แบบฟอร์มประเมินค่างานตำแหน่งประเภททั่วไป
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
บัตรประจำตัวที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์
- บัตรประจำเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้แบบ 1ก

- บัตรประจำเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้รับบำเหน็จบำนาญ ใช้แบบ 2 ข
เอกสารประกอบคำขอมีบัตร
- แบบคำขอมีบัตร บ.จ.1

- เครื่องแบบพิธีการ(ตัวอย่างชุดปกติขาว ชุดเต็มยศ ชุดครึ่งยศ ชุดสากล ชุดไทยพระราชทาน)
แนวทางการขอรับขอรับบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จดำรงชีพ และบำเหน็จตกทอด
แบบขอรับเงินเพิ่มเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษ บำเหน็จตกทอดข้าราชการและลูกจ้าง 5316
แบบขอรับบำนาญพิเศษและหรือบำเหน็จตกทอดกรณีถึงแก่ความตาย 5309
แบบขอรับบำเหน็จปกติและหรือบำเหน็จพิเศษลูกจ้าง 5313
แบบขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษ บำเหน็จดำรงชีพ 5300
บันทึกสอบปากคำทายาท
แบบรับรองประวัติการทำงานและเวลาทวีคูณระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในเขตที่ได้ประกาศกฎอัยการศึก
หนังสือรับรองการปฏิบัติงานในเขตท้องที่ประกาศกฎอัยการศึก
แบบแจ้งรายการลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญปกติ (สรจ.1)
หนังสือแสดงเจตนาขอให้โอนเงินเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญเข้าบัญชีเงินฝากฯ(แบบ สรจ2)
หนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ (สรจ.3)
รายละเอียดวันลาช่วงประกาศกฎอัยการศึก
วันลาแบบที่ 2

แบบฟอร์มงานกฎหมายและวินัย

ระเบียบและแบบฟอร์มใบลาศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ
ใบแสดงความจำนงลาศึกษาต่อภายในประเทศ


 

แบบฟอร์มงานพัสดุ

แบบใบเบิกพัสด
บันทึกขออนุมัติใช้รถ
แบบฟอร์มงานสารบรรณ

แบบหนังสือภายนอก
แบบหนังสือภายใน (สำเนา)
แบบหนังสือภายใน

แบบสแกนลายนิ้วมือเข้า/กลับ
แบบขออนุญาตไปทำภารกิจส่วนตัว
แบบขออนุญาตไปปฏิบัติราชการในเขตพื้นที่ตั้งสำนักงาน
แบบขออนุมัิติปรับเปลี่ยนบุคลากรปฏิบัติงาน
การทำลายเอกสารราชการ
แบบฟอร์มทำลายเอกสารราชการ

 

แบบฟอร์มงานการเเงินและบัญชี


ชุดแบบฟอร์มประกอบการขออนุมัติเดินทางไปราชการ
ชุดแบบฟอร์มประกอบการขออนุมัติจัดประชุม อบรม สัมมนา
ชุดแบบฟอร์มประกอบการยืมเงิน
ชุดแบบฟอร์มประกอบการเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ชุดแบบฟอร์มประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายของเดินทางไปราชการฝึกอบรมฯ จากต้นสังกัด
ชุดแบบฟอร์มการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก
ชุดแบบฟอร์มการเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ
ชุดแบบฟอร์มการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คู่มือการเงิน
ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล
ใบเบิกค่าเล่าเรียนบุตร

 

กลับหน้าหลัก
This page created by: nongyai48