หนังสือเวียนเดือน เมษายน 2557

 
เลขที่หนังสือ
เรื่อง
รายละเอียด
วันที่ประกาศ
เจ้าของเรื่อง
สธ0402.2/ว 177 ลว. 31 มี.ค. 57 การคัดเลือกข้าราชการให้เข้ารับการประเมิน
11-4-57
ธุรการ
สธ0402.2/ว 186 ลว. 4 เม.ย. 57 กรมควบคุมโรค ขอส่งสำเนาหนังสือ
10-4-57
ธุรการ
สธ0402.2/ว 179 ลว. 31 มี.ค. 57 ย้ายข้าราชการ
10-4-57
ธุรการ
สธ0402.2/ว 184 ลว. 2 เม.ย. 57 การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน
10-4-57
ธุรการ
สธ0402.2/ว 169 ลว. 27 มี.ค. 57 กรมควบคุมโรค รับสมัครพนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
3-4-57
ธุรการ
สธ0402.2/ว 171 ลว. 28 มี.ค. 57 เลื่อนข้าราชการ
3-4-57
ธุรการ
สธ0201.040/ว 152 ลว. 10 มี.ค. 57 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ถาวร)
3-4-57
ธุรการ
         


DPC10© - 2008, All Rights Reserved
10th. Disease Prevention & Control Office.