หนังสือเวียนเดือน กันยายน 2557

 
เลขที่หนังสือ
เรื่อง
รายละเอียด
วันที่ประกาศ
เจ้าของเรื่อง
สธ0436.1/ว1016 ลว. 5 ก.ย. 57 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการ
8-9-57
ธุรการ
สธ0402.2/ว460 ลว. 11 ก.ย. 57 การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน
8-9-57
ธุรการ
สธ0401.2/ว 485 ลว. 4 ก.ย. 57 ขอความอนุเคราะห์รายชื่อเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน
8-9-57
ธุรการ
สธ0402.2/ว 441 ลว. 2 ก.ย. 57 การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน
3-9-57
ธุรการ
สธ0402.2/ว 440 ลว. 2 ก.ย. 57 การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน
3-9-57
ธุรการ
สธ0402.1/ว 435 ลว. 29 ส.ค. 57 รับโอนย้ายข้าราชการ
3-9-57
ธุรการ
สธ 0436.1/ว 1010 ลว. 27 ส.ค. 57 รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
3-9-57
ธุรการ
         


DPC10© - 2008, All Rights Reserved
10th. Disease Prevention & Control Office.