หนังสือเวียนเดือน สิงหาคม 2557

 
เลขที่หนังสือ
เรื่อง
รายละเอียด
วันที่ประกาศ
เจ้าของเรื่อง
สธ0401.1/ว 444 ลว. 21 ส.ค. 57 ขอรับการสนับสนุนหนังสือ สื่อ สิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ในห้องสมุด กปร.
25-8-57
ธุรการ
สธ0402.2/ว 425 ลว. 20 ส.ค. 57 การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน
22-8-57
ธุรการ
สธ0401.1/ว 439 ลว. 15 ส.ค. 57 การบำเพ็ญกุศล ครบรอบ 34 ปี มูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์วัชโรทัย
22-8-57
ธุรการ
สธ0401.1/ว 436 ลว. 15 ส.ค. 57 ขอส่งสำเนากรมฝนหลวงและการบินเกษตร
22-8-57
ธุรการ
สธ0401.1/ว 434 ลว. 15 ส.ค. 57 ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการ คสช.
22-8-57
ธุรการ
สธ0418.1/ว 602 ลว. 8 ส.ค. 57 สคร.11 จ.นครราชสีมา รับโอนย้ายข้าราชการ
22-8-57
ธุรการ
สธ0401.2/ว 430 ลว. 14 ส.ค. 57 กำหนดการบำเพ็ญกุศลศพ นายทิพย์ พูลภิญโญ
18-8-57
ธุรการ
สธ0402.2/ว 413 ลว. 13 ส.ค. 57 การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน
18-8-57
ธุรการ
สธ0402.2/ว 412 ลว. 13 ส.ค. 57 การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน
18-8-57
ธุรการ
สธ0402.2/ว 411 ลว. 13 ส.ค. 57 การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน
18-8-57
ธุรการ
สธ0402.2/ว 415 ลว. 13 ส.ค. 57 กรมควบคุมโรครับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
18-8-57
ธุรการ
สธ0413.1.2/ว 2392 ลว. 4 ส.ค. 57 รับย้าย - รับโอนข้าราชการ
13-8-57
ธุรการ
สธ0402.2/ว 393 ลว. 5 ส.ค. 57 ย้ายข้าราชการ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
13-8-57
ธุรการ
สธ0402.2/ว 392 ลว. 5 ส.ค. 57 การรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงอาหารกรมฯ
8-8-57
ธุรการ
ชม 0032.2/ว 96 ลว. ก.ค. 57 การจัดทอดผ้าป่าสามัคคีของจังหวัดเชียงใหม่
5-8-57
ธุรการ
ศธ 6123/ว 19 ลว. 22 ก.ค. 57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และร่วมทำบุญงานมหาจุฬาสัปดาห์หนังสือ
5-8-57
ธุรการ
สธ 0425.1/ว 663 ลว. 23 ก.ค. 57 สำนักโรคเอดส์ฯ รับโอนย้ายข้าราชการ
5-8-57
ธุรการ
สธ0402.1/ว 385 ลว. 28 ก.ค. 57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง
เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(นักบริหารระดับสูง)
4-8-57
ธุรการ
สธ0402.2/ว 383 ลว. 25 ก.ค. 57 การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
4-8-57
ธุรการ
สธ0402.2/ว 376 ลว. 23 ก.ค. 57 การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
4-8-57
ธุรการ
สธ0402.2/ว 374 ลว. 23 ก.ค. 57 กำหนดตำแหน่งบังคับบัญชาข้าราชการพลเรือนสามัญและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
4-8-57
ธุรการ
         


DPC10© - 2008, All Rights Reserved
10th. Disease Prevention & Control Office.