เอกสาร คู่มือ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2011 เวลา 11:22 น.

ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือ แนวทาง ต่าง ๆ

 • เอกสารประกอบการจัดทำแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2557 
 • รายงานประจำปี 2555 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่
 • แนวปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ ปีงบประมาณ 2556
 • แนวปฏิบัติเงินนอกงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน ปีงบประมาณ 2556
 •  แนวทางการรายงานความก้าวหน้าโครงการในระบบ Estimates ปีงบประมาณ 2556
 • คู่มือการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในระบบ Estimates ปีงบประมาณ 2556
 •  แนวทางการจัดทำคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2557
 •  มาตรการการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2556
 • เอกสารประกอบการชี้แจงการจัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2556 (24 พฤษภาคม 2555)
 • บทบาทภารกิจของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10
 • ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กับ มิติ 4 มิติ กรมควบคุมโรค
 • คู่มือการจัดทำแผนฯ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10
 • คู่มือการประเมินผล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10
 • เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการรายงานผลงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (8 พย. 2554)
 • สรุปการจัดสรรงบประมาณ ปี 2555 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 (รอบที่ 1)
 • แนวทางการดำเนินงานกรมควบคุมโรค (เอกสารเสนอ ท่านอธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.พรเทพ) ปีงบประมาณ 2555 
 • เอกสารแนวทางการดำเินินงานกลุ่มแผนงานและประเมินผล ปี 2555 (เอกสารประกอบการประชุม วันที่ 14 ตค. 54) 
 • คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการงบประมาณ (Estimates) ฉบับย่อ ปี 2555 
 • แนวทางเร่งรัดการดำเนินงาน และการปรับแผนรอบ 9 เดือน
 • สไลด์นำเสนอการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนายกระดับสมรรถนะบุคลากรของ สคร.10 ในการควบคุม กำกับ ติดตามประเมินผลภายในองค์กร (6-7 กันยายน 2554) 
 • งบประมาณที่ได้รับจัดสรร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 ปีงบประมาณ 2550-2555

 • ผลการปฏิบัิติงานตามคำรับรอง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 ปี 2552-2554
 •  ผลการดำเนินงานตามแบบ สงป.302 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 ปี 2548-2554


แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 07 สิงหาคม 2013 เวลา 15:13 น.