รายงาน - ข่าว - สื่อ ฯ

เฝ้าระวังข่าวประจำวัน

นางสาวอังสุมาลี บุญสูง
นักประชาสัมพันธ์ รายงาน

ข่าวเพื่อสื่อมวลชน

นางสาวอังสุมาลี บุญสูง
นักประชาสัพันธ์ รายงาน
คำแนะนำ

สำหรับประชาชน

นางสาวกรเกษ ศรีวิลัย
นักวิชาการเผยแพร่ รายงาน
สรุปผลการดำเนินงาน

ประจำสัปดาห์

นางสาวกรเกษ ศรีวิลัย
นักวิชาการเผยแพร่ รายงาน
สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์

ต้นแบบสื่อสิ่งพิมพ์

_____________________
_____________________ รายงาน
นานาสาระน่ารู้

รอบรู้เรื่องโรค

____________________
____________________ รวบรวม
  กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

  มีหน้าที่
 1. นำสถานการณ์ ข่าวสารการเกิดโรคและภัยสุขภาพ มาจัดทำเป็นข้อความหลัก (Key message)
  ที่เหมาะสม สำหรับสื่อสารสู่กลุ่มเป้าหมาย
 2. พัฒนายุทธวิธี และวางแผนการสื่อสารให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่รับผิดชอบ
 3. สื่อสาร เผยแพร่ความรู้ ความเสี่ยง คำพยากรณ์ การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
  ผ่านช่องทางการสื่อสาร และเครือข่ายผู้สื่อข่าวท้องถิ่น ให้หน่วยงานและประชาชนรับทราบ
 4. ประเมินผลการรับรู้ พฤติกรรมการป้องกันควบคุมโรคของประชาชน รวมทั้งภาพลักษณ์ของ
  หน่วยงาน ในมุมมองของหน่วยงาน / ประชาชนผู้รับบริการ

 

เครือข่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์ สคร.๑๐

ข่าวสาธารณสุข

ข่าวเด่นวันนี้

วิทยุออนไลน์


Hit Counter