[คลิกที่ภาพ ดูขนาดใหญ่]
ทำเนียบผู้บริหาร สคร. 10
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ผู้อำนวยการ สคร.10
 
 
นายแพทย์ทรงวุฒิ หุตามัย
ผู้อำนวยการ
 
รองผู้อำนวยการ สคร. 10
รองผู้อำนวยการ
รองผู้อำนวยการ
รองผู้อำนวยการ
พญ.ทัศนา หลิวเสรี
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
พญ.เสาวนีย์ วิบุลสันติ
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ปิยะดา คุณาวรารักษ์
นวก.สธ.ชำนาญการพิเศษ
ฝ่าย กลุ่ม งาน ศูนย์
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มโรคติดต่อทั่วไป
กลุ่มโรคเอดส์
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มโรคติดต่อทั่วไป
NO PHOTO
ดำรงค์ กัฬหะสุต
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
วัฒนา โยธาใหญ่
นวก.สธ.ชำนาญการพิเศษ
นพ.เกรียงศักดิ์ จิตวัชรนันท์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
[บุคลากรในกลุ่มงาน]
[บุคลากรในกลุ่มงาน]
[บุคลากรในกลุ่มงาน]
กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง
กลุ่มระบาดวิทยา
กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดล้อม
กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง
กลุ่มระบาดวิทยา
กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
ดร.วรรณภา สุวรรณเกิด
นวก.สธ.ชำนาญการพิเศษ
สิริหญิง ทิพศรีราช
นวก.สธ.ชำนาญการพิเศษ
อนงค์ศิลป์ ด่านไพบูลย์
นวก.สธ.ชำนาญการพิเศษ
[บุคลากรในกลุ่มงาน]
[บุคลากรในกลุ่มงาน]
[บุคลากรในกลุ่มงาน]
กลุ่มส่งเสริมสนับสนุน
วิชาการ
กลุ่มโรคไม่ติดต่อ
งานโรคเรื้อน
กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ
กลุ่มโรคไม่ติดต่อ
งานโรคเรื้อน
กมลวรรณ ริมวังตระกูล
นวก.สธ.ชำนาญการพิเศษ
อนงค์ศิลป์ ด่านไพบูลย์
นวก.สธ.ชำนาญการพิเศษ
สายพิณ ธรรมสุนทร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
[บุคลากรในกลุ่มงาน]
[บุคลากรในกลุ่มงาน]
[บุคลากรในกลุ่มงาน]
งานวัณโรค
งานเภสัชกรรม
ศูนย์สาธิตบริการกามโรค
งานวัณโรค
งานเภสัชกรรม
ศูนย์สาธิตกามโรค
อนงค์พร ประพันธ์วงศ์
นวก.สธ.ชำนาญการพิเศษ
ภญ.สุนิสา ศิริ
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
นพ.สุรเชษฐ์ อรุโณทอง
นายแพทย์ปฏิบัติการ
[บุคลากรในกลุ่มงาน]
[บุคลากรในกลุ่มงาน]
[บุคลากรในกลุ่มงาน]
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง
ศตม.10.1 แม่ฮ่องสอน
ศตม.10.2 ลำปาง
ศตม.10.3 เชียงราย
ศตม.10.1 แม่ฮ่องสอน
ศตม.10.2 ลำปาง
ศตม.10.3 เชียงราย
เหมราช ธรรมทอง
จพง.สาธารณสุขอาวุโส
ธนพล ปัญญา
นวก.สธ.ชำนาญการ
บุญทวี คอทอง
นวก.สธ.ชำนาญการ
[บุคลากรในกลุ่มงาน]
[บุคลากรในกลุ่มงาน]
[บุคลากรในกลุ่มงาน]
ศตม.10.4 เชียงใหม่
ศตม.10.5 แพร่
ศตม.10.4 เชียงใหม่
ศตม.10.5 แพร่
จรูญ อุดทาผาม
จพง.สาธารณสุขอาวุโส
เรืองชัย ด่านพานิชย์
จพง.สาธารณสุขอาวุโส
[บุคลากรในกลุ่มงาน]
[บุคลากรในกลุ่มงาน]
ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
ด่านฯท่าอากาศยานเชียงใหม่
ด่านฯแม่สาย เชียงราย
ด่านฯห้วยโก๋น น่าน
ด่านฯท่าอากาศยานเชียงใหม่
ด่านฯ แม่สาย เชียงราย
ด่านฯ ห้วยโก๋น น่าน
มานิตย์ ปัญญา
จพง.สาธารณสุขชำนาญงาน
กมลวรรณ บุญโปร่ง
จพง.สาธารณสุขชำนาญงาน
พยุงศักดิ์ ตนะทิพย์
จพง.สาธารณสุขชำนาญงาน
[บุคลากรในกลุ่มงาน]
[บุคลากรในกลุ่มงาน]
[บุคลากรในกลุ่มงาน]
นิคมโรคเรื้อน
นิคมแม่ทะ ลำปาง
นิคมแม่ลาว เชียงราย
นิคมฝายแก้ว น่าน
นิคมแม่ทะ ลำปาง
นิคมแม่ลาว เชียงราย
นิคมฝายแก้ว น่าน
บัวจีน เทียมใจ
จพง.สาธารณสุขอาวุโส
ประกิจ เทียมใจ
นวก.สธ.ชำนาญการ
ชำนาญ มูลศรี
นวก.สธ.ชำนาญการ
[บุคลากรในกลุ่มงาน]
[บุคลากรในกลุ่มงาน]
[บุคลากรในกลุ่มงาน]
งานประสานการพัฒนา
ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
งานตรวจสอบภายใน
งานประสานการพัฒนา
ศูนย์ข้อมูลและสานสนเทศ
งานตรวจสอบภายใน
สมศักดิ์ นาคกลิ่นกูล
นวก.สธ.ชำนาญการ
จิตรรัตน์ ปองทอง
นวก.สธ.ชำนาญการ
สิโนบล วนะจะเริน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
[บุคลากรในกลุ่มงาน]
[บุคลากรในกลุ่มงาน]
[บุคลากรในกลุ่มงาน]
การควบคุมกำกับงานของรองผู้อำนวยการ
    แพทย์หญิงทัศนา หลิวเสรี     แพทย์หญิงเสาวนีย์ วิบุลสันติ     คุณปิยะดา คุณาวรารักษ์
ปิดหน้าต่างนี้
Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓
งานประสานการพัฒนา กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐

FACEBOOK [Ajarn Loong]