สั่งราชการโละฟอนต์ต่างชาติ ใช้ฟอนต์ไทย ๆ

ด่วน! สั่งทุกส่วนราชการโละฟอนต์ต่างชาติ บังคับใช้ฟอนต์ไทยแลนด์ อ้างป้องกันละเมิดลิขสิทธิ์ อึ้งผลงานไอซีที มีให้เลือก13 ฟอนต์ไพเราะ  อาทิ ฟอนต์สารบรรณ  ฟอนต์จามรมาน ฟอนต์นิรมิต ฟอนต์คชสาร

นายวัชระ กรรณิการ์  รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า  ครม.เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยดำเนินการติดตั้งฟอนต์สารบรรณและฟอนต์อื่น ๆ     ทั้งหมด จำนวน 13 ฟอนต์ ของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  (สอซช.) หรือ “Software Industry Promotion Agency”  เรียกโดยย่อว่า “SIPA” และกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มเข้าไปในระบบ ปฏิบัติการ Thai OS (Thai Operating System)  และใช้ฟอนท์ดังกล่าวแทนฟอนต์เดิม ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ

สาระสำคัญของเรื่อง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) รายงานว่า 1. ปัจจุบันส่วนราชการจำนวนมากมีการใช้ฟอนต์ที่หลากหลายไม่มีมาตรฐานในเอกสารทางราชการ อีกทั้งยังมีหน่วยงานราชการหลายแห่งใช้มาตรฐานฟอนต์ของบริษัทเอกชนที่ผูกขาดลิขสิทธิ์ของระบบปฏิบัติงานทำให้จำกัดสิทธิ์ต่างๆ  ที่จะมีมาตรฐานเอกสารเป็นเสรี ไม่ขึ้นกับระบบปฏิบัติการใด ๆ  เช่นAngsanaอาจมีปัญหาเรื่องการฟ้องร้องละเมิดลิขสิทธิ์ได้

 2.ทก.โดย สอซช. จึงได้มีการพัฒนาและมีการประกวดแข่งขันฟอนต์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้ Open Source  Software  ที่เป็นซอฟต์แวร์เสรีให้ส่วนราชการไทยประกาศมาตรฐานเอกสารดิจิทัล และรูปแบบของฟอนต์ที่ๆไม่ขึ้นกับระบบปฏิบัติการและลิขสิทธิ์ของบริษัทใด ๆ   เพื่อ ความภาคภูมิใจในความเป็นชาติและเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย ซึ่งในขณะนี้มีฟอนต์ที่ส่วนราชการไทยสามารถเป็นเจ้าของและพร้อมแจกจ่ายให้ กับผู้ประสงค์จะใช้งานรวม 13 ฟอนต์  ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ สอซช. และกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อแจกจ่ายให้ใช้อย่างเสรีปราศจากปัญหาด้านลิขสิทธิ์

3.เพื่อให้เอกสารต่างๆ  ของ ภาครัฐ เป็นไปอย่างมีมาตรฐานปราศจากปัญหาลิขสิทธิ์และไม่ได้ขึ้นกับระบบปฏิบัติการ ระบบใดระบบหนึ่งและเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2553 ทก. จึงเห็นควรให้หน่วยงานราชการปฏิบัติดังนี้  

3.1 ดำเนินการติดตั้งฟอนต์สารบรรณและฟอนต์อื่น ๆ  ทั้งหมดจำนวน 13 ฟอนต์  ของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)   และกรมทรัพย์สินทางปัญญา  เพิ่มเข้าไปในระบบปฏิบัติการ Thai OS  และใช้ฟอนต์ดังกล่าวแทนฟอนต์เดิม  และให้ถือเป็นมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วย

3.2 ให้ติดตั้งและใช้งานให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 5 ธันวาคม 2553 และให้รายงาน ทก. เมื่อได้ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีชื่อที่สงวนไว้สำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์นี้ 

3.2.1 TH Sarabun PSK, TH Sarabun PSK Italic, TH Sarabun PSK Bold, TH Sarabun PSK Bold Italic

3.2.2 TH Chamornman, TH Chamornman Italic, TH Chamornman Bold,TH Chamornman Bold Italic

3.2.3 TH Krub, TH Krub Italic, TH Krub Bold, TH Krub Bold Italic

3.2.4  TH Srisakdi, TH Srisakdi Italic, TH Srisakdi Bold, TH Srisakdi Italic  Bold Italic

3.2.5 TH Niramit AS , TH Niramit AS Italic , TH Niramit AS Bold , TH Niramit AS Bold Italic

3.2.6 TH Charm of AU , TH Charm of AU  Italic, TH Charm of AU Bold, TH Charm of AU Bold Italic

3.2.7 TH Kodchasal, TH Kodchasal  Italic, TH Kodchasal  Bold, TH Kodchasal  Bold Italic

3.2.8  TH K2D July8, TH K2D July8 Italic, TH K2D July8 Bold, TH K2D July8 Bold Italic

3.2.9 TH Mali Grade 6, TH Mali Grade 6 Italic, TH Mali Grade 6 Bold, TH Mali Grade 6 Bold Italic

3.2.10 TH Chakra Petch, TH Chakra Petch Italic, TH Chakra Petch Bold,TH Chakra Petch Bold Italic

3.2.11  TH Baijam, TH Baijam Italic, TH Baijam Bold, TH Baijam Bold Italic

3.2.12  TH KoHo, TH KoHo Italic, TH KoHo Bold, TH KoHo  Bold Italic

3.2.13  TH Fah Kwang, TH Fah Kwang Italic, TH Fah Kwang Bold, TH Fah Kwang Bold Italic

ครม.สั่งภาครัฐทุกหน่วยติดตั้งฟอนต์สารบรรณเพิ่ม
ครม.เห็นชอบให้ทุกหน่วยงานภาครัฐ ดำเนินการติดตั้งฟอนต์สารบรรณเพิ่ม
ราคาฟอนต์ Angsana New
ดาวน์โหลดแบบอักษรมาตรฐาน จากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA)
TH Charmonman ออกแบบโดยคุณเอกลักษณ์ เพียรพนาเวช TH Krub ออกแบบโดยคุณเอกลักษณ์ เพียรพนาเวช
TH Srisakdi ออกแบบโดย ทีม อักษราเมธี
(คุณไพโรจน์ เปี่ยมประจักพงษ์,คุณบวร จรดล)
TH Niramit AS ออกแบบโดย ทีม อักษราเมธี
(คุณไพโรจน์ เปี่ยมประจักพงษ์,คุณบวร จรดล)
TH Charm of AU ออกแบบโดย คุณกัลยาณมิตร นรรัตน์พุทธิ TH Kodchasan ออกแบบโดย คุณกัลย์สุดา เปี่ยมประจักพงษ์
TH Sarabun PSK ออกแบบโดย คุณศุภกิจ เฉลิมลาภ TH K2D July8 (8 กรกฏา) ออกแบบโดย คุณกานต์ รอดสวัสดิ์
TH Mali Grade 6 (ด.ญ. มะลิ ป.6)
ออกแบบโดย คุณสุดารัตน์ เลิศสีทอง
TH Chakra Petch (จักรเพชร) ออกแบบโดย คุณธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิร
TH Bai Jamjuree CP ออกแบบโดย ทีม PITA
(คุณรพี สุวีรานนท์, คุณวิโรจน์ จิรพัฒนกุล)
TH KoHo ออกแบบโดย กลุ่ม ก-ฮ (คุณขาม จาตุรงคกุล, คุณกนกวรรณ แพนไธสง, คุณขนิษฐา สิทธิแย้ม)
TH Fah Kwang ออกแบบโดย ทีม สิบเอ็ด
(คุณกิตติ ศิริรัตนบุญชัย, คุณนิวัฒน์ ภัทโรวาสน์)
ชุดอักษร Arundina นี้มีอยู่ 10 ฟอนต์ด้วยกันครับ ตามแบบข้างต้น
ซึ่งออกแบบให้เข้าชุดกับชุดอักษรของ Bitstream (Open Source)